Tasarruf Açığı Nasıl Hesaplanır

Tasarruf, bireylerin kişisel gelirlerinin tüketime ayırmadıkları kısmını, ifade eden bir terimdir. Yatırım ise tasarrufların ilerde gelir getirecek maddi ve maddi olmayan gayrimenkullere harcanmasıdır. Tasarruf ve yatırım arasındaki ilişki üç durumda incelenmektedir. Bunlar;
 
1.Tasarruf açıklığı,
2.Tasarruf fazlalığı,
3.Tasarruf ve yatırım arasında eşitlik,

Tasarruf Açıklığı

Bir ülkede tasarrufların yatırımlardan küçük olmasının sonuncunda tasarruf açığı ya da talep fazlasının ortaya çıkması söz konusu olur. Tasarrufları yatırımlara eşitlemek için ülkenin diğer yabancı ülkeden borç alması gerekir. Bir diğer yol ise tasarruf açığı olan ülkede faizler düşük olduğu için yatırım harcamalarının arttırılması olabilir. Yatırım harcamalarının artması durumunda toplam harcamalarda artış yaşanacak ülkenin geliri artacak, ülkenin gelirinin artması durumunda gelir ile tasarruf arasında doğru yönlü ilişki olduğu için tasarruflarda da artış yaşanacaktır. Böylelikle tasarruf ve yatırım arasında eşitlik sağlanacak tasarruf açıklığı ortadan kalkacaktır.

Tasarruf Fazlalığı

Bir ülkede tasarruflar yatırımlardan büyük ise o ülkede tasarruf fazlalığı ya da arz fazlası meydana gelmektedir. Bu durumda ülke, elindeki tasarruf fazlalığını diğer ülkelere borç vererek elden çıkarmalıdır. Diğer bir yol ise bu ülkede faizler yüksek olduğu için yatırım harcamalarını azaltmak olmalıdır. Yatırım harcamalarının azalması durumunda toplam harcamalarda da azalma yaşanacak ülkenin gelirinde de azalama meydana gelecektir. Ülke gelirinde azalma yaşandığı için tasarruflarda da bir azalma yaşanacaktır. Böylelikle tasarruf ve yatırım eşitliği sağlanacaktır.

Tasarruf Ve Yatırımlar Eşitse

 Ülkede tasarruf ve yatırımın eşit olması durumda  bu ülkenin  diğer ülkelerden borç almasına da diğer ülkelere borç vermesine de gerek kalmayacaktır. Tasarruf ve yatırımların dengede olması  ekonomi faaliyetlerinin dengede olduğu anlamına gelmektedir. Tasarruf ve yatırım eşitliği bir ekonominin iç dengesini sağlamaktadır. Tasarruf ve yatırım eşitliği aşağıdaki formüle göre sağlanmaktadır.

                 ( S – I ) + ( G- T ) =  ( X – M)   
 
S=Tasarruf   
I =  Yatırım
G= Kamu harcamaları   
T= Vergi
X= İhracat
M= İthalat           

Bu formülün  sol tarafında yer alan kısım ekonominin iç dengesini göstermektedir. Sağ tarafta ise ekonominin dış dengesini göstermektedir. Bir ülke ekonomisinde iç dengede açık ve fazla olması durumunda dış denge kullanılarak bu ekonomide tekrar denge sağlanabilir.