Ortalama Tasarruf Eğilimi Nasıl Bulunur

Tasarruf, kişilerin elde ettiği gelirin harcamalara gitmeyen kısmıdır . Tasarrufla kişilerin elde ettiği gelir arasında doğru yönlü ilişki vardır. Kişilerin elde ettiği gelir artarsa tasarruf miktarı da artar. Tasarruf fonksiyonu formülü şu şekilde gösterilir.

S = -C0 + sY
S = Tasarruf
-C0 = Otonom Tasarruf
s = Marjinal Tasarruf Eğilimi
Y = Gelir
sY = Uyarılmış Tasarruf

Otonom Tasarruf

Kişilerin elde ettiği gelir sıfırken yapılan tasarruf miktarıdır. Gelir sıfırken yapılan harcamalar ya borçlanılarak  ya da biriktirilmiş tasarrufların çözülmesiyle yapılır. Otonom tasarruf kişilerin elde ettiği gelirden bağımsız olarak hareket ettiği için negatif değer alır.

Uyarılmış Tasarruf

Kişilerin elde ettiği gelir miktarında artış meydana gelmesi durumunda tasarrufu ne kadar etkilediğini gösterir.

Marjinal Tasarruf Eğilimi

Kişilerin elde ettiği gelirde meydana gelen bir birimlik artışın ne kadarlık kısmının tasarrufa gittiğini gösterir.  Marjinal tasarruf eğilimi sıfır ile bir arasında değer alır.

Ortalama Tasarruf Eğilimi 

Kişilerin elde ettiği gelirin ne kadarlık kısmının tasarrufa ayrıldığını göstermektedir. Ortalama tasarruf eğiliminin  hesaplanması şu formülle gösterilir;

Ortalama Tasarruf Eğilimi= S/Y 
S= Tasarruf
Y= Gelir

Ortalama tasarruf eğilimi ile ortalama tüketim eğiliminin toplamı birdir. Çünkü kişiler bir birim  gelir elde etse bile onun bir kısmını tasarruf eder bir kısmını da tüketime ayırırlar. Ortalama tasarruf eğimi ile ortalama tüketim eğilimi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Kişiler elde ettikleri gelir üzerinden tasarruf miktarını arttırırlar ise tüketim miktarında bir azalma yaşanacaktır.

Ortalama tasarruf eğilimi ile yatırım arasında önemli bir ilişki vardır. Ekonomi bakımından gelişmiş ülkelerde ortalama tasarruf eğilimi yüksek olsa bile yatırıma dönüşmüyorsa  ülkede  bir küçülme yaşanacaktır. Ortalama tasarruf eğilimini yatırıma dönüştürebilen ülkelerde ekonomik anlamda büyüme söz konusu olacaktır. Az gelişmiş ülkelerin ortalama tasarruf eğilimi düşük olduğu için tasarrufların yatırıma dönüştürülme imkanı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin ekonomi bakımdan gelişmiş ülkelere göre büyüme oranları daha azdır. Türkiye’ nin ise ortalama tasarruf eğilimi gelişmiş ülkelere oranla düşük olduğundan gelişmekte olan ülke kategorisinde yer aldığı söylenilebilir. Türkiye, ortalama tasarruf eğilimini tam anlamıyla yatırıma dönüştüremediği için büyümü oranı daha düşüktür.

Ortalama Tasarruf Eğilimi Nasıl Bulunur